Algemene Voorwaarden

 

1. De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per email worden aangegaan. Er wordt een bevestigingsmail verstuurd, daarna is de reservering definitief en dient een voorschot ten bedrage van 50% van de overeengekomen som en de waarborg (100€) overgemaakt te worden op onze rekening. Op een nader te bepalen tijdstip wordt de rest van de volledige huurprijs betaald op onze rekening. De woning kan slechts door de huurder worden betrokken na volledige betaling van de huurprijs voor de hele huurperiode, zoals vermeld in de bevestigingsmail.

2. De huurder neemt voor de duur van de huurperiode de verantwoordelijkheid op zich van de gehuurde vakantiewoning en het bijhorend grondgebied en verplicht zich aan de eigenaar of diens contactpersoon ter plaatse alle onkosten te vergoeden die voortvloeien uit nalatigheid of verkeerd gebruik. Elk vastgesteld gebrek zal onmiddellijk gemeld worden.

3. De borg wordt met verrekening van de eventuele  andere kosten, na het verblijf weer teruggestort op het daarvoor opgegeven rekeningnummer van de huurder.

De borg is een garantstelling van de huurder ten opzichte van de eigenaar.

4. De huurder verbindt zich er toe alle richtlijnen, door de eigenaar ter plaatse verstrekt, door te nemen en te respecteren.

Richtlijnen ter plaatse vervangen deze algemene richtlijnen.

5. De huurder en de medehuurders van de vakantiewoning zullen aan de omgeving geen enkele vorm van overlast veroorzaken. Op eenvoudig verzoek van de eigenaar of van medebewoners zal elke vorm van lawaaioverlast onmiddellijk stopgezet worden.

6. De maximale capaciteit van de lokatie mag niet overschreden worden, tenzij met vooraf uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

7. Indien de huurder en/of zijn medebewoners zich niet gedragen naar de geest van de huurovereenkomst, dan is de eigenaar gerechtigd de huurovereenkomst teniet te doen en te verlangen dat de huurder en zijn medebewoners de woning verlaten. Deze maatregel wordt genomen nadat de eigenaar de huurder en/of zijn medebewoners aangemaand heeft om zich aan de gestelde regels te houden. Indien, om de hierboven vermelde reden, de huurovereenkomst voortijdig wordt teniet gedaan kan de huurder geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde huurbedrag.

8. De eigenaar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of gebeurlijke ongevallen. De schade is voor rekening en risico van de huurder(s).

9. Klachten in verband met de inventaris worden aanvaard 2 uur na uw aankomst. Deze worden gemeld bij de eigenaar of zijn vertegenwoordiger ter plaatse.

10. De woning is volledig ingericht. Enkel badlinnen  en eventueel badjas dient  te worden meegebracht of kan ter plaatse gehuurd worden. Er is een dubbelbed van 140 cm breed en twee(drie) enkelbedden van 90 cm breed. De bedden mogen enkel beslapen worden mits gebruik van bedlinnen.

11. Op het einde van de huurperiode wordt alles terug op zijn plaats gezet, zoals gevonden bij aanvang van de huurperiode.

12. Indien de vakantiewoning na uw huurperiode niet verhuurd is kan men ter plaatse beslissen zijn vakantie eventueel te verlengen in overleg met de eigenaar.

13. De huurder kan op de eerste dag van de huurperiode beschikken over de vakantiewoning vanaf 16u, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders met de eigenaar is overeengekomen.

Het laattijdig betrekken of vroegtijdig verlaten van de woning, om om het even welke reden, kan niet leiden tot een (gedeeltelijke) teruggave van het huurbedrag.

14. Bij annulering door de huurder worden de eventueel reeds betaalde borg en bijkomende kosten van schoonmaak teruggestort.

In geval van annulering tussen 28 en 2 dagen vóór aankomst is de huurder 50% van het reserveringsbedrag (dit is het totale bedrag aan logies dat verschuldigd is voor de gereserveerde periode) verschuldigd aan de eigenaar.

In geval van annulering op minder dan 2 dagen vóór aankomst is de huurder 100% van het reserveringsbedrag verschuldigd aan de eigenaar.

15. Indien de eigenaar door overmacht in de onmogelijkheid is te verhuren zullen de gestorte bedragen terugbetaald worden. Er zal echter geen schadeclaim tegen de eigenaar kunnen worden ingediend.

16. Huisdieren zijn niet toegelaten.

17. Het sorteren van afval is verplicht, instructies hiervoor worden ter plaatse gegeven.

Bij niet naleving hiervan kunnen kosten worden afgetrokken van de waarborg.

De kosten van schoonmaak kunnen vermeerderd worden, indien de woning in een abnormale staat van zindelijkheid achter gelaten wordt. De vaatwas maakt geen deel uit van een normale schoonmaak, u wordt geacht dit zelf te doen.

18. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners of hun bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de vakantiewoning.

19. Roken is niet toegestaan binnenshuis.

20. Er is geen enkele aankoopverplichting. Bij eventuele aankoop van brocante meubels of woonaccessoires, kunnen de goederen onmiddelijk worden meegenomen na volledige betaling, tenzij anders wordt afgesproken met de eigenaar. Tegen betaling van leveringskosten kunnen de goederen ook naar de woonplaats van de huurder worden gebracht, er dient dan een voorschot betaald te worden ten bedrage van 50% van de aankoopprijs van de goederen. Bij levering wordt de rest van het verschuldigde bedrag betaald,  vermeerderd met de leveringskosten. Deze bedragen 0,25€ per km van de heen-en terugreis. De goederen kunnen , na overleg, ook worden opgehaald door de koper op een afgesproken tijdstip, na betaling van een voorschot ten bedrage van  50% van de aankoopprijs van de goederen.Het resterende bedrag wordt bij afhaling verrekend.

 

21. Privacyverklaring:

Uw persoonsgegevens worden door Brokantie, korte kamstraat 32, 1760 Roosdaal verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@brokantie.be . Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.brokantie.be.


Algemene voorwaarden